Uygulama Txt Dosyalarındaki Verileri Excel'de Alt Alta Listelemek

Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,002
En İyi Yanıtlar
72
Beğeniler
774
Puanları
113
Konum
İstanbul
#1
Klasör içerisinde bulunan bütün metin belgesi (txt) türündeki dosyalardan Excel'e veri çekebilir ve tüm verileri alt alta listeleyebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
VBA:
Sub ExcelTurkey()
  Dim dosya$, bağlan$, fso As Object, dos As Object, i&, c&, a&, ayır, kes
  Application.ScreenUpdating = False
  Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
  For Each dos In fso.getfolder(ThisWorkbook.Path).Files
    If Right(dos, 3) = "txt" Then
      dosya = ThisWorkbook.Path & "\" & dos.Name
      bağlan = fso.OpenTextFile(dosya, 1, True).ReadAll
      ayır = Split(bağlan, vbNewLine)
      For i = LBound(ayır) To UBound(ayır)
        kes = Split(ayır(i), ";")
        a = a + 1
        For c = 0 To UBound(kes)
          Cells(a, c + 1) = Replace(kes(c), "Ç", "Ç")
        Next c
      Next i
    End If
  Next dos
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Aktarıldı.", vbInformation, "Www.ExcelTurkey.Com"
  kes = Empty: ayır = Empty: i = Empty: c = Empty: a = Empty
  bağlan = "": dosya = "": Set fso = Nothing: Set dos = Nothing
End Sub
Örnek dosyasını da ek'ten indirip inceleyebilirsiniz..(y)
 

Ekli dosyalar

Üst Alt