• Merhaba Ziyaretçi,
  Microsoft 365 Uygulamaları ile ilgili yeni haberler, dikkat çekici konular, ilgi ile takip edeceğiniz yazılar için.

  Abone Olun
 • ESTE - Microsoft Office Eğitimleri

  Yeni yıl Microsoft Office Eğitim planlarınız için bütçenizi oluşturmadan önce ESTE eğitim kalitesi ile tanışın. 🙌
  Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılı materyal, dosya ve video kaynağı desteğimiz ile tüm ofis çalışanlarının iş süreçlerini rahatlatacak eğitimler planlayın. 🎯
  Microsoft Office eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

  👉 Microsoft Office Eğitim Talebi

Örnek Kod Excel Dosyanızı VBA Kodla Şifreli/Şifresiz Winzip Dosyası Yapmak

gicimi

Yeni Üye
Katılım
18 Haz 2018
Mesajlar
64
En iyi yanıt
0
Puanları
18
Yaş
36
Konum
Ankara
Ad Soyad
Hüseyin Yılmaz
Office Vers.
Office 2016 Pro
Merhabalar,
Dosyanızın yolunu kendinize göre değiştirip test edebilir siniz.

Kod:
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
   ByVal dwDesiredAccess As Long, _
   ByVal bInheritHandle As Long, _
   ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" ( _
   ByVal lnghProcess As Long, _
   lpExitCode As Long) As Long
Private Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF


Public Function ShlProc_IsRunning(ShellReturnValue As Long) As Boolean
'Ivan F Moala
Dim lnghProcess As Long
Dim lExitCode As Long
  lnghProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0&, ShellReturnValue)
  If lnghProcess <> 0 Then
   GetExitCodeProcess lnghProcess, lExitCode
   If lExitCode <> 0 Then
     ShlProc_IsRunning = True
   Else
     ShlProc_IsRunning = False
   End If
  End If
End Function


Sub Dosyayi_Zip_Yap()
Dim Dosyam As String, ZipDosya As String, Winzip As String, ZipYap As Long
  Dosyam = "c:\belgelerim\deneme_dosyam.xls"
  ZipDosya = "c:\belgelerim\test.zip"
  Winzip = "c:\Program Files\WinZip\Winzip32 -a"
  ZipYap = Shell(Winzip & " " & ZipDosya & " " & Dosyam, 6)
End Sub

Kod:
Sub Ziple()
  Const Klasor = "Excel"
  On Error Resume Next
  BacksupPath = Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, Klasor & "\")
  MkDir BacksupPath
  ext$ = Split(ThisWorkbook.Name, ".")(UBound(Split(ThisWorkbook.Name, ".")))
  FileNameXls = BacksupPath & Klasor & " " & Format(Now, "DD-MM-YYYY_HH-NN-SS") & "." & ext$
  FileNameZip = BacksupPath & Klasor & " " & Format(Now, "DD-MM-YYYY_HH-NN-SS") & ".zip"
  ThisWorkbook.SaveCopyAs FileNameXls
  ZIPresult = Zip_File(FileNameXls, FileNameZip, True)
  Debug.Print "Hata: " & IIf(ZIPresult, "zip", "winzip")
  Debug.Print "...: " & Dir(FileNameZip)
End Sub

Kod:
Function Zip_File(ByVal FileNameXls, ByVal FileNameZip, _
Optional ByVal DeleteSourceFile As Boolean = False) As Boolean

  On Error Resume Next: Err.Clear:
  If Len(Dir(FileNameZip)) > 0 Then Kill FileNameZip
  If Len(Dir(FileNameXls)) = 0 Then MsgBox """" & FileNameXls & """ ...", _
    vbCritical, "Zip_File": Exit Function

  Open FileNameZip For Output As #1
  Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
  Close #1
  Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
  oApp.Namespace(FileNameZip).CopyHere FileNameXls

  Do Until oApp.Namespace(FileNameZip).Items.Count = 1
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
  Loop

  If DeleteSourceFile Then Kill FileNameXls
  Zip_File = Err = 0
End Function

WinZip ile şifreli sıkıştırmak. (Encrypted with WinZip to compress.)

Kod:
Private Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
   (ByVal hWnd As Long, _
   ByVal lpOperation As String, _
   ByVal lpFile As String, _
   ByVal lpParameters As String, _
   ByVal lpDirectory As String, _
   ByVal nShowCmd As Long) As Long

Sub ZipFile(FileName As String, Optional ByVal Password As String)

 Dim BackSlash As Long
 Dim CmdLine As String
 Dim Ext As Long
 Dim FilePath As String
 Dim RetVal As Long
 Dim ZipName As String

  BackSlash = InStrRev(FileName, "\")
  If BackSlash = 0 Then
    FilePath = CurDir & "\"
  Else
    FilePath = ""
  End If
  
  'Check if file exists
  If Dir(FilePath & FileName) = "" Then
    MsgBox "File Not Found" & vbCrLf & " " & FilePath & FileName
    Exit Sub
  End If
  
  'Name for the zip archive
  Ext = InStrRev(FileName, ".")
   If Ext = 0 Then
     ZipName = FileName & ".zip"
   Else
     ZipName = Left(FileName, Ext) & "zip"
   End If
  
  'Command line string - file names must include quotes
  If Password = "" Then
    CmdLine = "-min -a -en " & Chr$(34) & ZipName & Chr$(34) & " " _
        & Chr$(34) & FileName & Chr$(34)
  Else
    CmdLine = "-min -a -en -s" & Chr$(34) & Password & Chr$(34) _
        & " " & Chr$(34) & ZipName & Chr$(34) & " " _
        & Chr$(34) & FileName & Chr$(34)
  End If
         
   'Zip the file and save it in the archive
   RetVal = ShellExecute(0&, "", "WinZip32.exe", CmdLine, FilePath, 1&)

  'Check for Errors are from 0 to 32
  If RetVal <= 32 Then
    Select Case RetVal
     Case 2   'SE_ERR_FNF
      Msg = "File not found"
     Case 3   'SE_ERR_PNF
      Msg = "Path not found"
     Case 5   'SE_ERR_ACCESSDENIED
      Msg = "Access denied"
     Case 8   'SE_ERR_OOM
      Msg = "Out of memory"
     Case 32   'SE_ERR_DLLNOTFOUND
      Msg = "DLL not found"
     Case 26   'SE_ERR_SHARE
      Msg = "A sharing violation occurred"
     Case 27   'SE_ERR_ASSOCINCOMPLETE
      Msg = "Incomplete or invalid file association"
     Case 28   'SE_ERR_DDETIMEOUT
      Msg = "DDE Time out"
     Case 29   'SE_ERR_DDEFAIL
      Msg = "DDE transaction failed"
     Case 30   'SE_ERR_DDEBUSY
      Msg = "DDE busy"
     Case 31   'SE_ERR_NOASSOC
      Msg = "Default Email not configured"
     Case 11   'ERROR_BAD_FORMAT
      Msg = "Invalid EXE file or error in EXE image"
     Case Else
      Msg = "Unknown error"
    End Select
   Msg = "File Not Zipped - " & Msg & vbCrLf & "Error " & RetVal
   MsgBox Msg, vbExclamation + vbOKOnly
  End If
End Sub

Kod:
Sub Test()
  Dim fname As Variant
  fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", MultiSelect:=False)
  If fname = False Then Exit Sub
  ZipFile FileName:=(fname), Password:="Www.ExcelTurkey.coM"
End Sub
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,534
En iyi yanıt
13
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Vers.
Office 365 TR+EN
Sn. @gicimi,

API fonksiyonu olan kod paylaşımlarınızda her ki sisteme göre (32/64 bit) API fonksiyonlarını kodlara dahil ederek paylaşalım lütfen.

Teşekkürler.
 
Üst Alt