Uygulama Txt Dosyalarındaki Verileri Excel'de Alt Alta Listelemek

Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,161
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.excelarsivi.com
Ad Soyad
Excel Arşivi
Klasör içerisinde bulunan bütün metin belgesi (txt) türündeki dosyalardan Excel'e veri çekebilir ve tüm verileri alt alta listeleyebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  Dim dosya$, bağlan$, fso As Object, dos As Object, i&, c&, a&, ayır, kes
  Application.ScreenUpdating = False
  Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
  For Each dos In fso.getfolder(ThisWorkbook.Path).Files
    If Right(dos, 3) = "txt" Then
      dosya = ThisWorkbook.Path & "\" & dos.Name
      bağlan = fso.OpenTextFile(dosya, 1, True).ReadAll
      ayır = Split(bağlan, vbNewLine)
      For i = LBound(ayır) To UBound(ayır)
        kes = Split(ayır(i), ";")
        a = a + 1
        For c = 0 To UBound(kes)
          Cells(a, c + 1) = Replace(kes(c), "Ç", "Ç")
        Next c
      Next i
    End If
  Next dos
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Aktarıldı.", vbInformation, "Www.ExcelTurkey.Com"
  kes = Empty: ayır = Empty: i = Empty: c = Empty: a = Empty
  bağlan = "": dosya = "": Set fso = Nothing: Set dos = Nothing
End Sub
Örnek dosyasını da ek'ten indirip inceleyebilirsiniz..(y)
 

Ekli dosyalar

Üst Alt